Cumann Carad Na Gaeilge - Gníomhaíochtaí / The Philo-Celtic Society - Activities
Athbheochan na Gaeilge / Renaissance of the Irish Language

 

Nua! / New!

* Ranganna Saora ar an Idirlíon! / Free Irish Classes on the Internet!

Podchraoladh as Gaeilge! / Podcasting in Irish!

* Scannáiníní as Gaeilge! / Little Films In Irish!

* An Gael - Scríobh Ailt! / The Gaelic Person - Contribute Articles!

* Poiblíocht Shaor Do Ghaeilge! / Free Publicity for Irish Language Events!

* Buann CCNG An Comórtas Domhanda! / Philo-Celtic Wins The Global Gaeilge Competition!

* Fáinne Idirlín Do Bhaill ! / Webring For Members!

 

Ár gCumann: / Our Society:

Fáilte / Welcome

Cuspóirí / Goals

Stair / History

Ballraíocht / Membership

Déanmhas / Structure

 
Ár nGníomhaíochtaí: / Our Activities:

1. Tacaíocht / Support

2. Neartú / Strengthening

3. Cothú / Promotion & Encouragement

4. Cleachtadh / Use

5. Craobhscaoileadh / Broadcast

6. Fairsingiú / Expansion

7. Múineadh / Teaching

8. Athbheochan - Achoimre Ár nGníomhaíochtaí / Renaissance - Summary Of Our Activities

 
Uimhir Bhuillí Ó
1 Samhain, 2004
Free Web Site Counter
Number Of Hits Since
November 1, 2004The Irish Language
Alive Worldwide Today
******************************************************************************************
CUMANN CARAD NA GAEILGE

THE PHILO-CELTIC SOCIETY
******************************************************************************************

 
Ár nGNÍOMHAÍOCHTAÍ DÉ RÉIR ÁR gCUSPÓIRÍ 

Táimid ag obair ar athbheocan na Gaeilge trí na gníomhaíochtaí seo leanas:

1.  Tacaíocht D'Eagraíochtaí Na Gaeilge

Téigh Ansin!

2.  Neartú Phobal Na Gaeilge

Téigh Ansin!

3.  Cothú Do Thionscadail Na Gaeilge

Téigh Ansin!

4.  Cleachtadh Na Gaeilge

Téigh Ansin!

5.  Craobhscaoileadh Na Gaeilge Trí Mheáin Chumarsáide Nua-Aimseartha

Téigh Ansin!

6.  Fairsingiú Na Gaeilge I nÁiteanna Nua

Téigh Ansin!

7.  Múineadh Na Gaeilge

Téigh Ansin!

8.  Athbheochan Na Gaeilge Mar Theanga Bheo I Measc Chlann Na nGael Agus Charad Na nGael I Meiriceá Agus Ar Fud An Domhain

(Táimid ag obair air, mar a fheiceann tú thuas.)

9.  Aththionscnamh Na Gaeilge Mar Theanga Labhartha Bheo Na hÉireann Le Sacsbhéarla Mar Thionlacan

(Feicfimid.)


Do smaointe eile ar chonas ár gcuspóirí a shroicheadh, féach ar Smaointe.  
OUR ACTIVITIES IN ACCORDANCE WITH OUR GOALS

We're working on the renaissance of the Irish language through the following activities:

1. Support For Irish Language Organizations

Go There!

2.  Strengthening  Irish Language Community

Go There!

3.  Promotion & Encouragement For Irish Language Projects

Go There!

4.  Use Of The Irish Language

Go There!

5.  Broadcast Of The Irish Language Through Modern Communication Media

Go There!

6.  Expansion Of Irish In New Places

Go There!

7.  Teaching Of The Irish Language

Go There!

8.  Renaissance Of Irish As A Living Language Amongst The Children Of The Gaeil & Friends Of The Gaeil In America & Throughout The World

(We're working on it, as you see above.)

9.  Re-Establishment Of Irish As The Living Spoken Language Of Ireland With English As An Accompaniment

(We'll See.)


For other thoughts about our goals, see Thoughts.
 

 

Copyright 2005 Cumann Carad Na Gaeilge
All Rights Reserved