Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
CRAOBHSCAOILEADH
BROADCAST / DISSEMINATION
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
CRAOBHSCAOILEADH NA GAEILGE TRÍ MHEÁIN CHUMARSÁIDE
NUA-AIMSEARTHA
  BROADCAST OF IRISH THROUGH MODERN COMMUNICATION
MEDIA
* an iris An Gael

Is í iris oifigiúil Chumann Carad na Gaeilge í seo.  D'fhoilsíomar ár
gcéad eagrán i 1881.  Scríobhtar an iris seo as Gaeilge.    


Chun alt a chur isteach

Téigh go http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  agus
tar isteach inár bpobal scoile (.i. buail ar "Join This Group" agus
sáraigh scrúdú 'spam').  Ansin is féidir leat teachtaireacht a chur
chuig:
philo-celticsociety@yahoogroups.com chun insint dúinn go
bhfuil alt agat donár n-iris nó gur mhaith leat alt a ullmhú don iris.  


Tá fáilte roimh d'ailt, d'eolas, d'ealaín, d'amhránaíocht, maille le do
dhánta, do sheanchas, thaighde, fhógraí, mhúineadh, phlé, stair,
scéalta, scéala, agus níos mó.

Chun níos mó a fhoghlaim agus chun AN GAEL a fháil, téigh
go
www.angaelmagazine.com .
 
* An Gael Magazine

This is the official magazine of The Philo-Celtic Society.  We
published our first issue in 1881.  This magazine is published in
Irish.

To send in an article

Go to http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  and join
our school community (i.e., click on "Join This Group" and pass a
spam test).  Then you can send an email to
philo-celticsociety@yahoogroups.com  to tell us that you have an
article for our magazine or that you would to prepare an article for
the magazine.

This magazine welcomes your articles, knowledge, art, and
singing, along with your poems, seanchas, research, teaching,
announcements, discussion, history, stories, news, and more.

To learn more and to get AN GAEL, go to
www.angaelmagazine.com .

* Podchraoladh le Cumann Carad Na Gaeilge (mar raidió)  

* Físchraoladh le Cumann Carad Na Gaeilge - ScannáiníníFreisin:

Raidió na Gaeltachta

TG4 - Teilifís na Gaeilge

Raidió na Life

Raidió Fáilte

BBC as Gaeilge

Raidió Idirlín

Míle Fáilte ar WFUV-FM (Nua-Eabhrac):  Anseo agus Cartlann  (Tá sé
seo ó Raidió Ollscoile Fordham!)
 
* Podcasting by The Philo-Celtic Society (like radio)  

* Videocasting by The Philo-Celtic Society - Little Films in IrishAlso:

Raidió na Gaeltachta

TG4 - Teilifís na Gaeilge

Raidió na Life

Raidió Fáilte

BBC as Gaeilge

Raidió Idirlín

Míle Fáilte on WFUV-FM (New York):  Here and Archive  (This is from
Fordham University Radio!)
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!