ÁBHAR SCOILE
CURRICULUM
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
MÚINEADH NA GAEILGE

AG TOSÚ A FHOGHLAIM (TÉARMA 1)

You don't need any books for this class.  All course materials are
provided in your virtual classroom for free through the the class'
Links section.


BUN-RANGANNA & MEÁN-RANGANNA (TÉARMAÍ 2-7)

Dosna ranganna seo, caithfidh Progress In Irish le Máiréad Ní
Ghráda a bheith agat.  Tugtar "an leabhar uaine" air freisin
timpeall an domhain toisc go bhfuil clúdach uaine aige.

Chun dul ar aghaidh go feidhmiúil sa teanga, beidh gá agat do
fhoclóir maith so-ghluaiste, leabhar briathar,  agus cúrsa maith
féin-mhúinte.  Roimh a shroicheann tú Ceacht 45 sa Leabhar
Uaine, beidh graiméar níos sonraí uait.  Mar sin, molaimid:


* Oxford Pocket Irish Dictionary - go hiontach má's féidir leat é a
fháil ach tá sé as cló.  Bain triall as www.amazon.com , 7rl. do
chóipeanna athláimhe;

* Foclóir Scoile - Ní foclóir póca é seo, ach tá sé so-ghluaiste gan
amhras, le cló mór deas do shúile laga mar atá agam.  Do dhaoine
le súile an-mhaithe, is é Foclóir Póca an leagan den bhfoclóir seo
le cló beag;


* Briathra na Gaeilge - ar fheabhas, lán le réimniú briathar;


* New Irish Grammar ó na Bráithre Críostaí.  Beidh an gramadach
seo feidhmiúil chun cabhrú leis an Leabhar Uaine roimh a
shroicheann tú Ceacht 45;

* Buntús Cainte - Is foireann de 3 leabhar agus 3 dhlúthdhiosca é
seo.  Fiúntas maith don airgead.  Ba chóir duit dul tríd an foireann
seo san am a théann tú tríd an Leabhar Uaine (.i., i dtimpeall trí
bliana).  Leabhar agus dlúthdhiosca gach bliain.  

Freisin, do fhoclóir Gaeilge-Béarla / Béarla-Gaeilge maith ar líne,
féach ar
http://www.irishdictionary.ie/  .


ARDCHEARDLANNA

Ainmneoidh do mhúinteoirí leabhair le ceannach dá
n-ardcheardlanna.  Roimh a shroicheann tú ár n-Ardcheardlanna,
is dócha gur mhaith leat freisin na leabhair a leanas:

Gramadach Na Gaeilge agus Litriú Na Gaeilge (ath-chlóite go
minic ón mbun-chlóbhuaileadh i 1958).  Cuirtear an t-ainm 'An
Caighdeán Oifigiúil' air seo freisin toisc gurb é an caighdeán
oifigiúil a gcuireann an rialtas Éireannach amach as Gaeilge;


Foclóir Gaeilge-Béarla le Niall Ó Dónail;

English-Irish Dictionary le Tomás de Bhaldraithe;

Foclóir Gaedhilge Agus Béarla scríofa leis an tOir. Pádraig Ó
Duinnín.  Ba é seo an foclóir caighdeánach roimh an athrú litrithe
agus roimh an mhalairt go litreacha Rómhánacha sna 1950í.  
Beidh gá agat don bhfoclóir seo d'ábhair scríofa roimh na 1950í
san aibítir Ghaelach agus sa sean-litriú.


FOINSÍ LEABHAR

Tá na leabhair agus DDí seo ar fáil ó shiopaí ar líne mar

www.litriocht.com  in Éirinn;

www.cuplafocal.ie  in Éirinn;

www.ossianusa.com sna Stáit Aontaithe; agus

www.schoenhofs.com sna Stáit Aontaithe.
 
TEACHING OF THE IRISH LANGUAGE

STARTING TO LEARN (SEMESTER 1)

You don't need any books for this class.  All course materials are
provided in your virtual classroom for free through the the class'
Links section.


BEGINNING & INTERMEDIATE CLASSES (SEMESTERS 2-7)

For these classes, you must have Progress In Irish by Máiréad Ní
Ghráda.  It's also called "the Green Book" around the world
because of its green cover.

To go forward effectively in the language, you'll also need a good
portable dictionary, a good verb book, and a good self-taught
conversation course.  By the time you get to Lesson 45 in The
Green Book, you'll want to supplement it with a more detailed
grammar.  Therefore, we recommend:

* Oxford Pocket Irish Dictionary - great if you can get it but it's out
of print.  Try www.amazon.com , etc. for second-hand copies;


* Foclóir Scoile ('School Dictionary') - This is not a pocket
dictionary, but it's definitely portable, with nice big type for weak
eyes like mine.  For those with really good eyes, Foclóir Póca
('Pocket Dictionary') is the pocket-size version of this dictionary
with small type;

* Briathra na Gaeilge ('verbs of the Irish language') - excellent, full
of verb conjugations;

* New Irish Grammar from the Christian Brothers - You'll want this
to connect some of the dots in The Green Book by the time you
get to Lesson 45;

* Buntús Cainte ('foundation of talking') - This is a 3 book/CD set.  
Very good value for the money.  Your objective should be to go
through all 3 books and their CDs in the roughly 3 years it will take
to go through The Green Book.  One book/CD set per year.   

Also, for a good on-line Irish-English / English-Irish dictionary, see
http://www.irishdictionary.ie/  .


ADVANCED WORKSHOPS

Your teachers will designate books to be purchased for their
workshops.  By the time you get to our Advanced Workshops, it's
likely you'll also want the following:

Gramadach Na Gaeilge agus Litriú Na Gaeilge ('Grammar of Irish
Language and Spelling Irish,' re-printed often with original printing
in 1958)  - This is also known as 'An Caighdeán Oifigiúil' ('The
Official Standard') because it's the official standard of Irish
language grammar and spelling put out by the Irish government in
Irish;

Niall Ó Dónail's Foclóir Gaeilge-Béarla;

Tomás de Bhaldraithe's English-Irish Dictionary; and

Rev. Patrick Dineen's Foclóir Gaedhilge Agus Béarla.  This was
the standard dictionary before the spelling change and switch to
Roman letters in the 1950s.  You'll want this for materials written
before the 1950s in the Irish alphabet and in the old spelling.


SOURCES OF BOOKS

These books and CDs are available from on-line shops like:

www.litriocht.com  in Ireland;

www.cuplafocal.ie  in Ireland;

www.ossianusa.com in the States; and

www.schoenhofs.com in the States.
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!