Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!
CUSPÓIRÍ
GOALS
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society

CUSPÓIRÍ CHUMANN CARAD NA GAEILGE

Ar 15 Nollaig 2004, tar éis taighde agus plé, d'aontaíomar cuspóirí
nua-aimseartha ár gCumainn bunaithe go díreach ar ár
mbun-chuspóirí mar ar shoiléirigh Mícheál Ó Lócháin iad sa tréimhse ó
1872 go dtí 1896, mar seo leanúint:

"Beidh na cuspóirí seo ag ár gCumann:

1) tacaíocht, neartú, cothú, cleachtadh, craobhscaoileadh, fairsingiú,
múineadh agus athbheochan na Gaeilge mar theanga bheo i measc
Chlann na nGael agus charad na nGael, i Meiriceá agus ar fud an
domhain;

2) athbheochan agus aththionscnamh na Gaeilge mar theanga
labhartha bheo na hÉireann le Sacsbhéarla mar thionlacan.


NÓTAÍ TÁBHACHTACHTA AR ÁR gCUSPÓIRÍ

* Tugaigí faoi deara le bhur dtoil: mura mbaineann gníomhaíocht go
díreach lenár gcuspóirí thuas agus a gcomhlíonadh, ní dhéanaimid í.  

* Chun achoimre ár dtaighde a fheiceáil, cliogáil air seo:

Taighde Ar Ár gCuspóirí

* Do smaointe ar cad a dhéanamh chun ár gcuspóirí a shroicheadh,
cliogáil air seo:  
Smaointe ar Ár nGníomhaíochtaí
 
GOALS OF THE PHILO-CELTIC SOCIETY

On December 15, 2004, after research and discussion, we agreed the
modern goals of our Society based directly on our original goals as
clarified by Mícheál Ó Lócháin in the period from 1872 to 1896, as
follows:

"Our Society shall have these goals:

1) the support, strengthening, promotion, practice, broadcast,
expansion, teaching, and renaissance of the Irish language as a living
language amongst the Children of the Gaeil and friends of the Gaeil, in
America and throughout the world;

2) the renaissance and re-establishment of the Irish language as the
living spoken language of Ireland with English as an accompaniment."


IMPORTANT NOTES ABOUT OUR GOALS

Please note: if an activity does not relate directly to our goals above
and their fulfillment, we don't do it.

* To see a summary of our research, click on:

Research On Our Goals

* For thoughts about what to do to reach our goals, click on:
Thoughts About Our Activities
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Irish Language Renaissance!