Cumann Carad Na Gaeilge - Ag Tosú A Fhoghlaim / The Philo-Celtic Society - Starting To Learn
Athbheochan na Gaeilge / Renaissance of the Irish Language

 

Nua! / New!

* Ranganna Saora ar an Idirlíon! / Free Irish Classes on the Internet!

Podchraoladh as Gaeilge! / Podcasting in Irish!

* Scannáiníní as Gaeilge! / Little Films In Irish!

* An Gael - Scríobh Ailt! / The Gaelic Person - Contribute Articles!

* Poiblíocht Shaor Do Ghaeilge! / Free Publicity for Irish Language Events!

* Buann CCNG An Comórtas Domhanda! / Philo-Celtic Wins The Global Gaeilge Competition!

* Fáinne Idirlín Do Bhaill ! / Webring For Members!

 

Ár gCumann: / Our Society:

Fáilte / Welcome

Cuspóirí / Goals

Stair / History

Ballraíocht / Membership

Déanmhas / Structure

 
Ár nGníomhaíochtaí: / Our Activities:

1. Tacaíocht / Support

2. Neartú / Strengthening

3. Cothú / Promotion & Encouragement

4. Cleachtadh / Use

5. Craobhscaoileadh / Broadcast

6. Fairsingiú / Expansion

7. Múineadh / Teaching

8. Athbheochan - Achoimre Ár nGníomhaíochtaí / Renaissance - Summary Of Our Activities

 
Uimhir Bhuillí Ó
1 Samhain, 2004
Free Web Site Counter
Number Of Hits Since
November 1, 2004The Irish Language
Alive Worldwide Today
******************************************************************************************
CUMANN CARAD NA GAEILGE

THE PHILO-CELTIC SOCIETY
******************************************************************************************

 

ÁBHAR SCOILE (CURACLAM)

BUN-ÁBHAR - AG TOSÚ A FHOGHLAIM (TÉARMA 1)

Molaimid:

 

FOGHRAÍOCHT

How To Pronounce Irish

Srac-Chártaí Do Ghutaí

Srac-Chártaí Do Dhéfhogair

Srac-Chártaí Do Chonsanaí

Srac-Chártaí Do Ionaí Foghraíochta Eile

 

BUN-GHRAMADACH

Sainmhínithe

Forainmneacha

Réamhfhocail

Aidiachtaí Sealbhacha

Séimhiú

Urú

Déanmhas Abairte

An Briathar Rialta 'Bris'

An Briathar Rialta 'Tóg'

An Briathar Neamhrialta 'Bí'

Ainmfhocail

Ag Tosadh A Scríobh

 

AR AIS GO CURACLAM

TEACHING MATERIALS (CURRICULUM)

BASIC MATERIAL - STARTING TO LEARN (SEMESTER 1)

We recommend:

 

PHONETICS

How To Pronounce Irish

Flashcards For Vowels

Flashcards For Diphthongs

Flashcards For Consonants

Flashcards For Other Pronunciation Surprises

 

BASIC GRAMMAR

Definitions

Pronouns

Prepositions

Possessive Adjectives

Aspiration

Eclipsis

Sentence Structure

The Regular Verb 'Bris' (Break)

The Regular Verb 'Tóg' (Take)

The Irregular Verb 'Bí' (Be)

Nouns

Starting To Write

 

BACK TO CURRICULUM 

Copyright 2005 Cumann Carad Na Gaeilge
All Rights Reserved