Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
NEARTÚ
STRENGTHENING
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
Ag obair ar son na Gaeilge agus a pobal ó 1872
Working on behalf of the Irish Language and its communities since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Cumann Carad na Gaeilge
31 Lúnasa 2013
dréacht / draft
Straitéis 20 Mí don Ghaeilge
20 Month Strategy for the Irish LanguageCommunication creates community.  Irish speakers and learners
of Irish are in contact with each other around the world in our
school community at
 
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  .  To join our
community, click on "Join This Group" on that page and take the
spam test.  Then you can talk to our friends, students, and
teachers around the world by email.

At September 1, 2013, we have over 1,400 in our school
community around the world.
STRENGTHENING THE IRISH LANGUAGE COMMUNITY
AROUND THE WORLDCruthaíonn an chumarsáid an pobal.  Tá Gaeilgeoirí agus
foghlaimeoirí na Gaeilge i dteagmháil le chéile ar fud an domhain inár
bpobal scoile ag
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ .   
Chun teacht isteach inár bpobal, buail ar "Join This Group" ar an
leathanach sin agus sáraigh an scrúdú spam.  Ansin is féidir leat caint
lenár gcairde, ndaltaí, agus múinteoirí ar fud an domhain le r-phost.  

Ag 1 Meán Fómhair 2013, tá breis agus 1,400 inár bpobal scoile
timpeall an domhain.
NEARTÚ PHOBAL NA GAEILGE
AR FUD AN DOMHAIN
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!