DÉANMHAS
STRUCTURE
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
DÉANMHAS CHUMANN CARAD NA GAEILGE
Ballraíocht ag dul ar aghaidh ó 19 Nollaig 2005:

D'aontaíomar an rún seo:  "Beidh dhá leibhéal ballraíochta:  
'Ballraíocht Mheithle' (baill a oibríonn ar choistí ár gCumainn nó mar
oifigigh ár gCumainn agus atá i n-ann gnó ár gCumainn a
dhéanamh trí mheán na Gaeilge) agus "Ballraíocht Idirnáisiúnta"
(baill a thugann taca eile don gCumann).  Is féidir le Baill Mheithle
agus Baill Idirnáisiúnta teacht ó aon áit ar fud an domhain.  Beidh
ceart vótála ag Baill Mheithle ach ní ag Baill Idirnáisiúnta."  Clár Oifigeach 7 A bhFreagrachtaí Aontaithe ar 9 Samhain
2005, 28 Samhain 2006, agus 3 Nollaig 2007:

I dtaobh ár n-eagraíochta agus a forbartha:

Rúnaí Ballraíochta - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus
ag fairsingiú ár mballraíochta

Máistir an Idirlín - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus ag
cur ár láthar ar an idirlíon ar aghaidh

Cisteoir - ag coimeád agus ag fás ár n-airgid go slán

Rúnaí Cuspóirí - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus ag
cur ár gcuspóirí chun cinn.

Rúnaí Eagraíochta - ag coimeád ár n-eagraíocht i bhfeidhm le stát
agus tír.  Ar dtús, ag obair le Gearóid Ó Ceallaigh chun stádas
neamhbhrabúsach a fháil.

Rúnaí Fógraíochta - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh, agus
ag fógairt ár gcuspóirí agus ár gclár.  

Staraí 7 Rúnaí Taifeadta - ag coimeád ár staire agus taifead maith
ar ár socruithe agus gníomhaíochtaí

Rúnaí Airgeadais - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh agus ag
bailiú airgeadais

Cuntasóir Istigh - chun ár gcuntais a stiúradh agus a choimeád faoi
smacht.  Ar ball, chun oibriú le cuntasóir amuigh

Príomhoifigeach Teicneolaíochta - ag comhairliú faoi
theicneolaíocht agus conas áis a bhaint aisti go feidhmiúil chun ár
gcuspóirí a chur chun cinn

Teachtaire don IRS - ag obair leis an IRS chun ár stádas
neamhbhrabúsach a fháil agus chun ár dtaifid IRS a choimeád go
ceart   

Teachtaire don Stáit -  ag obair leis an Stáit chun ár dtaifid a fháil
agus chun ár dtaifid Stáit a choimeád go ceart

Teachtaire don Chomhairle Chumainn na Gaeilge - ag cumarsáid
leis an gComhairle seo chun Gaeilge a chur chun cinn

Leas-Chathaoirleach - ag cabhrú leis an gCathaoirleach chun gach
rud a choimeád go ceart agus ag dul ar aghaidh de réir ár gcuspóirí

Cathaoirleach - ag coimeád gach rud go ceart agus ag dul ar
aghaidh de réir ár gcuspóirí, agus ag eagrú vótál donár n-
eagraíocht timpeall an domhain le hidirlíon

I dtaobh ár gcuspóirí agus a gcomhlíonadh:  

Rúnaí Um Thacaíocht D'Eagraíochtaí na Gaeilge - ag smaoineamh
ar straitéis, ag moladh don gCumann conas dul ar aghaidh, ag
earcú cabhrach, agus ag cur ár gcuspóra seo ar aghaidh b'fhéidir i
bpáirt mar luaite ag http://philo-celtic.com/supportingorganizations.
html agus ag
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Rúnaí Um Neartú na Gaeilge - ag smaoineamh ar stratéis, ag
moladh don gCumann, ag earcú cabhrach, agus ag cur ár
gcuspóra seo ar aghaidh b'fhéidir i bpáirt mar luaite ag   
http://www.
philo-celtic.com/thoughts.html
 

Rúnaí Um Chothú Do Thionscadail na Gaeilge - ag smaoineamh ar
straitéis, ag moladh don gCumann,  ag earcú cabhrach, agus ag
cur ár gcuspóra seo ar aghaidh b'fhéidir i bpáirt mar luaite ag  
http:
//www.philo-celtic.com/thoughts.html
 

Rúnaí Um Chleachtadh na Gaeilge - ag smaoineamh ar straitéis, ag
moladh don gCumann,  ag earcú cabhrach, agus ag cur ár
gcuspóra seo ar aghaidh b'fhéidir i bpáirt mar luaite ag  
http://www.
philo-celtic.com/thoughts.html
 

Rúnaí Um Chraobhscaoileadh na Gaeilge -  ag smaoineamh ar
straitéis, ag moladh don gCumann,  ag earcú cabhrach, agus ag
cur ár gcuspóra seo ar aghaidh

Eagarthóir, An Gael

Rúnaí Um Mhúineadh na Gaeilge - ag smaoineamh ar straitéis, ag
moladh don gCumann, ag earcú cabhrach (go háirithe múinteoirí),
agus ag cur ár gcuspóra seo ar aghaidh

Múinteoirí 7 Múinteoirí Idirlín - ag baint lenár gcuspóir "múineadh na
Gaeilge"

Rúnaí Um Athbheochan na Gaeilge I Measc Chlann na nGael Thar
Lear - ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh don gCumann,  ag
earcú cabhrach, agus ag cur ár gcuspóra seo ar aghaidh b'fhéidir i
bpáirt mar luaite ag  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Rúnaí Um Athbheochan agus Aththionscnamh na Gaeilge I nÉirinn
- ag ag smaoineamh ar straitéis, ag moladh don gCumann,  ag
earcú cabhrach, agus ag cur ár gcuspóra seo ar aghaidh (.i.
"athbheochan agus aththionscnamh na Gaeilge mar theanga
labhartha bheo na hÉireann le Sacsbhéarla mar thionlacan")
 
STRUCTURE OF THE PHILO-CELTIC SOCIETY
Membership Going Forward From December 19, 2005:

We agreed this resolution:  "There will be two levels of membership:  
'Meitheal Membership' (members who work on committees of our
Society or as officers of our Society and who are able to do the
business of our Society through the medium of the Irish language)
and "International Membership" (members who provide other
support to the Society).  Meitheal Members and International
Members can come from anywhere throughout the world.  Meitheal
Members will have the right to vote but International Members will
not."  

List Of Officers & Their Responsibilities Agreed on November
9, 2005, November 28, 2006, and December 3, 2007:

Related to our organization and its development:

Membership Secretary - strategizing, recommending, and expanding
our membership.

Webmaster - strategizing, recommending, and putting our presence
forward on the internet.

Treasurer - keeping and growing our money safely.

Goals Secretary - strategizing, recommending, and advancing our
goals.

Organizational Secretary - keeping our organization in effect with
state and country.  At first, working with Gearóid Ó Ceallaigh to
obtain our non-profit status.

Publicity Secretary - strategizing, recommending, and publicizing our
goals and programs.

Historian & Recording Secretary - keeping our history and good
records on our decisions and activities

Finance Secretary - strategizing, recommending, and collecting
finance

Internal Accountant - to supervise our books and keep them
regular.  Eventually, to work with the external accountant

Primary Technology Officer - advising about technology and how to
use it effectively to advance our goals   


Representative to the IRS - working with the IRS to get our
non-profit status and to keep our IRS records correctly


Representative to the State - working with the State to obtain our
records and to keep our State records correctly

Representative to the Council of Gaelic Societies - communicating
with this Council in order to advance the Irish language

Vice-Chair - helping the Chair in keeping everything right and
moving forward according to our goals

Chair - keeping everything right and moving forward according to
our goals, and organizing votes for our organization around the
world by internet.

Related to our goals and their fulfillment:

Secretary for Support of Irish Language Organizations - strategizing,
recommending to the Society, recruiting help, and advancing our
goal of supporting Irish Language Organizations perhaps in part as
mentioned at http://philo-celtic.com/supportingorganizations.html  
and at  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html


Secretary for Strengthening of the Irish Language - strategizing,
recommending to the Society, recruiting help, and advancing our
goal of strengthening the Irish language perhaps in part as
mentioned at  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Secretary for Encouraging Irish Language Projects - strategizing,
recommending to the Society, recruiting help, and advancing our
goal of encouraging Irish Language projects perhaps in part as
mentioned at   
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Secretary for Practice (Use) of the Irish Language - strategizing,
recommending to the Society, recruiting help, and advancing our
goal of using the Irish language perhaps in part as mentioned at   
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html

Broadcast Secretary - strategizing, recommending to the Society,
recruiting help, and advancing our goal of "broadcasting the Irish
language through modern communications methods"

Editor, An Gael

Secretary for Irish Language Teaching - strategizing, recommending
to the Society, recruiting help (especially teachers), and advancing
our goal of teaching the Irish language  

Teachers & Internet Teachers - dealing with our goal "teaching of
the Irish language"

Secretary For Irish Language Renaissance Among Overseas
Children Of The Gael - strategizing, recommending to the Society,
recruiting help, and advancing our goal perhaps in part as
mentioned on this page:  
http://www.philo-celtic.com/thoughts.html  

Secretary for the Renaissance and Re-Establishment of the Irish
language in Ireland - strategizing, recommending to the Society,
recruiting help, and advancing our goal of "the renaissance and
re-establishment of the Irish language as the living spoken language
of Ireland with English as an accompaniment."
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!