Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
TACAÍOCHT
SUPPORT
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic SocietyTáimid ar fáil chun cabhair a thabhairt d'eagraíochtaí na Gaeilge.   
Níos sainiúla:

1.  Poiblíocht

Tá mórán cleachtaidh ag ár mbaill i bpoiblíocht d'eagraíochtaí na
Gaeilge.   Má tá gá cabhrach agaibh le bhur bpoiblíocht do
ranganna, eachtraí, agus imeachtaí na Gaeilge, déan teagmháil
linn.   
2.   Äbhar Scoile (Curaclam)

Tá mórán cleachtaidh ag ár mbaill i bhforbairt ábhair scoile do
dhaoine fásta agus do pháistí i Meiriceá.     

3.   Déanmhas (Struchtúr)

Tá saineolas ag ár mbaill i dtógáil eagraíochtaí, le heagraíochtaí na
Gaeilge san áireamh.   Is féidir linn cabhrú le moltaí i dtaobh cuspóirí,
cláir, déanmhais, céimeanna, 7rl.

4.   Eile

Má smaoineann sibh gur féidir linn cabhrú libh i n-aon chaoi eile,
teagmhaigh linn.

5.   Samplaí

* Cairde na Teanga Gaeilge 7 Conradh na Gaeilge - Rinneamar
poiblíocht dóibh i nDeireadh Fómhair 2004 agus i nDeireadh Fómhar
2005 dona mBric-Lón Gaeilge i Manhattan.

* Nollaig 2004 go Márta 2005- Seachtain na Gaeilge Chonradh na
Gaeilge.   Chuireamar poiblíocht amach go gach eagraíocht na
Gaeilge agus eagraíocht Gael-Mheiriceánach a rabhamar i
dteagmháil leo (breis agus 40 eagraíocht).   

* Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín - Thug cuid ár mball cabhair chun
cláir na scoile seo a thógáil, múineann ár mbaill gach rang ag an
Scoil seo, agus déanaimid a bpoiblíocht gach téarma, ag cur
fachsanna, ríomhphost, agus fógraí eile amach go breis agus 225
nuachtán agus stáisiún raidió áitiúil.  Deirtear go bhfuil ceann desna
cláir theagaisc na Gaeilge is gníomhaí i Meiriceá Thuaidh ag an Scoil
seo ag an am seo.    Féach ar
Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín .

6.  Teagmháil

Chun teacht i dteagmháil linn, téigh go
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ , buail ar "Join
This Group", sáraigh scrúdú 'spam', agus mar sin tar isteach inár
bpobal scoile.  Ansin is féidir leat teachtaireacht a chur chuig:ár
bpobal ag
philo-celticsociety@yahoogroups.com chun insint dúinn
faoi do riachtanais.
TACAÍOCHT D'EAGRAÍOCHTAÍ NA GAEILGE
 We are available to help Irish language organizations.   More
specifically:

1.  Publicity

Our members have a great deal of practice in publicity for Irish
language organizations.   If you need help with your publicity for Irish
language classes, events, and activities, contact us.   


2.   Curriculum

Our members have a lot of practice in the development of Irish
language curriculum for adults and children in America.   

3.   Structure

Our members have expertise in building organizations, including
Irish language organizations.   We can help with suggestions
regarding goals, programs, structure, steps, etc.

4.   Other

If you think that we can help you in any other way, contact us.


5.   Examples

* Friends Of The Irish Language & The Gaelic League - We help
with their publicity each October for their Irish Language Brunch in
Manhattan.

* December 2004 to March 2005- The Gaelic League's Irish
Language Week.   We sent out publicity to every Irish language
organization and Irish-American organization we were in contact with
(more than 40 organizations).

* The Gerry Tobin Irish Language School - Some of our members
helped build this school's programs, our members teach every class
at this school, and we do their publicity every term, putting out faxes,
emails, and other announcements to more than 225 local
newspapers and radio stations.   It's said that this school has one of
the most active programs of Irish language instruction in North
America at this time.    See
The Gerry Tobin Irish Language School .

6.  Contact

To contact us, go to
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ , click on "Join
This Group", take a spam test, and thereby join our school
community.  Then you can send a message to our community at
philo-celticsociety@yahoogroups.com to tell us about your needs.
SUPPORT FOR IRISH LANGUAGE ORGANIZATIONS
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish  
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!