CLEACHTADH
USE
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
CLEACHTADH NA GAEILGE I gCUMANN CARAD NA
GAEILGE

Samplaí:

Ár suíomh idirlín - tá tú air cheana féin!

Tionscadail ó bhaill Chumann Carad Na Gaeilge

Déanann ár gCoiste Stiúrtha ár ngnó as Gaeilge.

an iris
An Gael - iris oifigiúil Chumann Carad Na Gaeilge ó 1881
 
USE OF THE IRISH LANGUAGE IN THE PHILO-CELTIC
SOCIETY

Examples:

Our internet site - you're already on it!

Projects from members of The Philo-Celtic Society

Our Steering Committee does our business in Irish.

An Gael magazine - the official magazine of The Philo-Celtic Society
since 1881
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!